普通話音節表 | 中文筆記

22.9.15

學習普通話的第一步:拼音。透過了解聲母及韻母,打好普通話基礎。


聲音


韻母
唇音 舌尖音(舌尖中音) 舌根音(舌面後音) 舌面音(舌面前音) 翹舌音(舌尖後音) 平舌音(舌尖前音) 零聲母
b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
zh
ch
sh
r
z
c
s
a
ba
pa
ma
fa
da
ta
na
la
ga
ka
hazha
cha
sha

za
ca
sa
a
e


(me)

de
te
ne
le
ge
ke
hezhe
che
she
re
ze
ce
se
e
er
er
-i

zhi
chi
shi
ri
zi
ci
si

ai
bai
pai
mai

dai
tai
nai
lai
gai
kai
haizhai
chai
shai

zai
cai
sai
ai
ei
bei
pei
mei
fei
dei
tei
nei
lei
gei
kei
heizhei

shei

zei


ei
ao
bao
pao
mao

dao
tao
nao
lao
gao
kao
haozhao
chao
shao
rao
zao
cao
sao
ao
ou

pou
mou
fou
dou
tou
nou
lou
gou
kou
houzhou
chou
shou
rou
zou
cou
sou
ou
an
ban
pan
man
fan
dan
tan
nan
lan
gan
kan
hanzhan
chan
shan
ran
zan
can
san
an
en
ben
pen
men
fen
den

nen

gen
ken
henzhen
chen
shen
ren
zen
cen
sen
en
ang
bang
pang
mang
fang
dang
tang
nang
lang
gang
kang
hangzhang
chang
shang
rang
zang
cang
sang
ang
eng
beng
peng
meng
feng
deng
teng
neng
leng
geng
keng
hengzheng
cheng
sheng
reng
zeng
ceng
seng
eng
i
bi
pi
mi

di
ti
ni
liji
qi
xiyi
ialiajia
qia
xiaya
ie
bie
pie
mie

die
tie
nie
liejie
qie
xieye
iao
biao
piao
miao

diao
tiao
niao
liaojiao
qiao
xiaoyao
iou


miu

diu

niu
liujiu
qiu
xiuyou
ian
bian
pian
mian

dian
tian
nian
lianjian
qian
xianyan
in
bin
pin
minnin
linjin
qin
xinyin
iang


niang
liangjiang
qiang
xiangyang
ing
bing
ping
ming

ding
ting
ning
lingjing
qing
xingying
u
bu
pu
mu
fu
du
tu
禿
nu
lu
gu
ku
huzhu
chu
shu
ru
zu
cu
su
wu
ua
gua
kua
huazhua
chua
shua
ruawa
uo(o)
窩(喔)
bo
po
mo
fo
duo
tuo
nuo
luo
guo
kuo
huozhuo
chuo
shuo
ruo
zuo
cuo
suo
wo
uai
guai
kuai
huaizhuai
chuai
shuai
wai
uei
dui
tui


gui
kui
huizhui
chui
shui
rui
zui
cui
sui
wei
uan
duan
tuan
nuan
luan
guan
kuan
huanzhuan
chuan
shuan
ruan
zuan
cuan
suan
wan
uen
dun
tun
nun
lun
gun
kun
hunzhun
chun
shun
run
zun
cun
sun
wen
uang
guang
kuang
huangzhuang
chuang
shuang
wang
ong
dong
tong
nong
long
gong
kong
hongzhong
chong

rong
zong
cong
song
weng
üju
qu
xuyu
üe


nüe
lüejue
que
xueyue
üanjuan
quan
xuanyuan
ünjun
qun
xunyun
iongjiong
qiong
xiongyong
  • 不送氣音:b, d, t, g, j, zh, z;送氣音:p, t, k, q, ch, c。
  • 「(me) 麼」本是「mo」,輕聲音節弱化為「me」。
  • 開口呼音節不會跟 j, q, x 相拼,不會有 ja, qa, xa 之類的音了。
  • 齊齒呼音節不跟 g, k, h 和 zh, ch, sh, r, z, c, s 相拼,所以只有 jia, qia, xia,而沒有 zia, cia, sia。
  • 合口呼音節也不跟 j, q, x 相拼。後鼻音韻母 ueng 不跟其他聲母相拼,而前鼻音韻母 uen 則與其他聲母相拼,所以就沒有 dueng, tueng, lueng 之類的讀法。
  • 跟 j, q, x 相拼的音節只有撮口呼音節,撮口呼音節也只和 n 及 l 相拼。

您或許喜歡

0 意見

精選文章

釋放C Drive空間:更改iTunes備份位置 | 電腦技巧 (2018.10.17更新)

最近電腦常警告我儲存空間不足!自問沒有安裝新程式,文件又全都儲存在 D Drive,到底容量都去哪了?終於發現因妹妹備份iPhone的緣故。於是找了解決方法,希望幫到遇上同樣問的的朋友。

Facebook